Laat je boot jouw koers varen

Privacy

Om je goed te kunnen behandelen is het nodig dat wij gegevens over je registreren en verwerken. Alle gegevens over je behandeling worden vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier (EPD) bij vergoede zorg of in een papieren dossier bij niet vergoede zorg.  Afspraken hierover zijn vastgelegd in het privacyreglement en dossierreglement van stichting 1nP. ACT-Psychologen beschikt over een privacy statement;


Privacy statement ACT-Psychologen

ACT-Psychologen gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummers 30276419 en 30260740 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe ACT-Psychologen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie ACT-Psychologen persoonsgegevens verwerkt:

 1. (Potentiële) cliënten;
 2. Bezoekers aan ACT- Psychologen;
 3. Bezoekers van de website van ACT-Psychologen;
 4. Deelnemers aan bijeenkomsten van ACT-Psychologen;
 5. Sollicitanten;

Alle overige personen die met ACT-Psychologen contact opnemen of van wie ACT-Psychologen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.


Verwerking van persoonsgegevens

ACT-Psychologen verwerkt persoonsgegevens die:

 1. Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. Tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van ACT-Psychologen zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. Met toestemming van de betrokkene door middel van video-opnames tijdens sessies worden gemaakt (in kader van scholing/opleiding),
 5. Nodig zijn voor gebruik van Ehealth (beveiligd communiceren tussen therapeut en cliënt)

Doeleinden verwerking

ACT-Psychologen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. Het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. Het verbeteren van de praktijkwebsite:
 4. Het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

Rechtsgrond

ACT-Psychologen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.


Verwerkers

ACT-Psychologen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van ACT-Psychologen persoonsgegevens verwerken. ACT-Psychologen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.


Persoonsgegevens delen met derden

ACT-Psychologen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. ACT-Psychologen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.


Doorgifte buiten de EER

ACT-Psychologen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt ACT-Psychologen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


Bewaren van gegevens

ACT-Psychologen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. ACT-Psychologen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. Medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (Financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. Gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. Gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. Bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Wijzigingen privacy statement

ACT-Psychologen kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van ACT-Psychologen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht ACT-Psychologen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met ACT-Psychologen door te bellen naar 06 28920907 of 06 44536229.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop ACT-Psychologen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met ons. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


Hier vind je nog informatie van 1nP over privacyOok hebben we een beroepsgeheim. Zonder je toestemming mogen wij nooit gegevens doorgeven aan derden.