Laat je boot jouw koers varen

Algemene voorwaarden

ACT-Psychologen hanteert de volgende werkwijze en afspraken:

Er wordt gewerkt op afspraak. Afspraken kunnen per mail of telefonisch worden afgezegd tot twee werkdagen voor de afspraak. Als een afspraak wordt geannuleerd binnen twee werkdagen, of niet wordt nagekomen, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht, ook wanneer er sprake is van overmacht of ziekte. De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en bedragen €75,00.

De duur van een consult is 50 minuten. Het is ook mogelijk om je behandelaar per telefoon te spreken. Voor relatiegesprekken wordt soms meer tijd (90 minuten) uitgetrokken.

Tijdens de intake kan het nodig zijn om informatie in te winnen bij je huisarts of bij een andere of vroegere behandelaar. Als je daarmee akkoord gaat kan deze informatie schriftelijk of mondeling worden gegeven. Na de intakefase wordt het advies schriftelijk meegedeeld aan je huisarts en ook bij de afronding wordt aan je huisarts bekend gemaakt welk resultaat is bereikt, tenzij je daar bezwaar tegen hebt. Wanneer je wilt kunt je deze brieven inzien.

Van je behandeling wordt een elektronisch dossier (bij vergoede zorg) of een papieren dossier (bij niet vergoede zorg) aangelegd. Je hebt recht op inzage in dit dossier. Voor het overleg met collega-psychologen in intervisieverband wordt gebruik gemaakt van geanonimiseerde gegevens; dat wil zeggen dat de namen van cliënten van ACT-Psychologen nooit vermeld worden.


Betalingsvoorwaarden

 • De kosten per gesprek van 50 minuten bedragen € 120,00. Dit geldt voor gesprekken die buiten de verzekerde zorg vallen.
 • Als je een afspraak niet tijdig annuleert (minimaal twee werkdagen van tevoren) of niet nakomt wordt het tarief van € 75,00 bij je in rekening gebracht.
 • Als er sprake is van gecontracteerde zorg wordt de rekening van de geleverde zorg na afloop van de behandeling elektronisch bij je zorgverzekeraar ingediend en ontvangt je van je zorgverzekeraar een (ver)rekening voor je eigen kosten (eigen risico).
 • Als er sprake is van niet verzekerde zorg stuurt je psycholoog je eens per maand een rekening. Deze zorg wordt niet vergoed. Bij werk gerelateerde problematiek kun je met je werkgever overleggen over een vergoeding.
 • Het kan gebeuren dat na de intake (1 of 2 gesprekken) blijkt dat je bij ons niet op de juiste plek zit en een ander soort hulpverlening aangewezen is of dat je niet verder wil bij ons. We verwijzen je dan terug naar de huisarts met evt. advies voor andere hulpverlening. We brengen de kosten voor de intake altijd  in rekening bij je zorgverzekeraar (die het zal verrekenen met je eigen risico). Dat is minimaal €207,19, dit bedrag wordt hoger naarmate er meer tijd is ingezet.
 • De rekeningen, die je van je psycholoog ontvangt, dienen binnen 14 dagen na de op de nota vermelde datum overgemaakt te zijn.
 • Is er een reden waarom de betaling niet binnen 14 dagen kan plaatsvinden, neem dan contact op met je psycholoog.

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.
 2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum, vermeld op de declaratie, heeft voldaan, wordt vanaf de tweede herinneringsnota € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 3. De psycholoog zal tot incasso van de factuur overgaan, dan wel een incassobureau inschakelen.
 4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van € 25,-.

Kwaliteitsstatuut

Wij gebruiken het kwaliteitsstatuut van 1nP

kwaliteitsstatuut F Gnoth 2019